מונחים בבנקאות

אובליגו

סך כל האשראי שנותן בנק ללקוח- סך כל ההתחייבויות שיש ללקוח כלפי הבנק.

 1. אובליגו לזמן קצר- אשראי שניתן עד שנה: מסגרת חח"ד, הלוואות ON CALL, מסגרת ניכיונות, הלוואות לזמן קצר, ערבויות לזמן קצר
 2. מסגרת חח"ד- חשבון חוזר דביטורי. מסגרת אשראי לשימוש שוטף שעבורה משלמים ריבית בסוף כל רבעון ועמלת הקצאת אשראי מראש.
 3. ניכיון שיקים- עסקה בה קונה הבנק שיקים דחויים מהלקוח ומשלם תמורתם ביום העסקה תוך ניכוי ריבית מראש.
 4. ערבות בנקאית- התחיבות כתובה של בנק אותה הוא מעמיד על פי בקשת הלקוח לצד שלישי (ערב= בנק, מוטב= דורש הערבות, נערב= לקוח של הבנק)
 5. אובליגו לזמן ארוך- אשראי שניתן מעבר לטווח של שנה, הלוואות לזמן ארוך, ערבויות לזמן ארוך.

ריבית

 1. ריבית בנק ישראל- נקבעת אחת לחודש. ריבית בסיסית לאשראי.
 2. ריבית פריים- ריבית חובה בסיסית הנקבעת ע"י הבנקים זוהי ריבית בסיס לקביעת שעורי ריבית בפיקדונות והלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים. גבוהה ב- 1.5% מריבית בנק ישראל.
 3. תוספת סיכון- מרווח ריבית נוסף שגובה הבנק עבור כל לקוח בהתאם לרמת הסיכון  שלו.
 4. ריבית החובה-  (שמחויבת על יתרת חובה מאושרת) מורכבת מריבית פריים P  בחשבונות עו"ש ו L בחשבונות מט"ח ומתוספת סיכון הסכמית שמתבטאת בתוספת האחוזים.

עמלות

 1. עמלת שורה- עמלה הנגבית בגין כל פעולה שמבצע הלקוח בחשבון ושאין בה ריבית
 2. עמלת הקצאת אשראי- חיוב של הבנק בגין מסגרת האשראי שהקצה. החיוב     מתבצע רבעונית.
 3. עמלת דמי ניהול- עמלה הנגבית בגין ניהול החשבון ע"י הבנק- נגבית מראש מידי רבעון.
 4. עמלת חליפין- עמלה הנגבית בגין כל עסקת מטבע זר- המרה או רכישה.
 5. עמלת דמי עריכת מסמכים- עמלה מדורגת שנגבית בגין נטילת הלוואה או הקצאת     אשראי חדש. מדורגת לפי סכום האשראי.

בטחונות

סך כל הנכסים שמשעבד לקוח הבנק כנגד האובליגו שהבנק מעמיד לו.

 1. בטחונות נזילים- פיקדונות שקליים, תיקי ני"ע, יתרות זכות במט"ח, שיקים דחויים, ערבויות כספיות, המחאות זכות.
 2. בטחונות קבועים- נכסים, שעבוד שוטף כללי.
 3. סולו- סכום האשראי שמוענק ללקוח ולא מכוסה בביטחונות אלא ניתן על סמך הערכתו של הלקוח ע"י הבנק.
 4. פמ"ח- פיקדון מטבע חוץ
 5. תפ"ס- תעודת סחירה
 6. פצ"מ- פיקדון המאפשר הצמדת הכסף למטבע חוץ לתקופה של בין חודש לחודשיים.
 7. פח"ק- פיקדון חוזר קרדיטורי. מקבלים ריבית יומית וניתן למימוש יום יומי.